ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


1
เปิดโรงเรียนเกษียณวัย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการรับข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ และกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์การทำการ์ดอวยพรปีใหม่

23 ธันวาคม 2564

โรงเรียนเกษียณวัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริการวิชาการเรื่องการใช้ยาและสมุนไพรฯแก่นักเรียนเกษียณวัย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่(กองการศึกษา) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมต้นแบบด้านการใช้ยาและสมุนไพรอย่างเหมาะสมในชุมชน แก่นักเรียนเกษียณวัย โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี สอนวิธีตรวจ ATK ด้วยตนเอง และให้ความรู้ในการทำยาดมสมุนไพรและน้ำมันเหลือง แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

29 กันยายน 2564

โรงเรียนเกษียณวัย จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมศิลปะการวาดภาพเบื้องต้น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

   ในวันที่ 10 กันยายน 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) กิจกรรมในครั้งนี้คือการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมศิลปะการวาดภาพเบื้องต้น

10 กันยายน 2564

เปิดโรงเรียนอีกครั้ง New Normal วิถีใหม่...เกษียณวัย ปลอดภัยจาก Covid-19 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          ในวันที่ 3 กันยายน 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) กิจกรรมในครั้งนี้คือการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือแบบพกพาเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 

03 กันยายน 2564

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนเกษียณวัย รุ่นที่ 6,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) รุ่นที่ 6 ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรจำนวน 64 คน หลังจากนี้มีกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ลูกหลานและผู้ที่สนใจ เช่น การทำโคมตุงล้านนา การทำตุงใย การปั้นดิน การทำต้นผึ้งต้นเทียน การทำอาหารพื้นเมือง ฯลฯ พร้อมทั้งชมชุดการแสดงของท้องถิ่นล้านนาด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเด็ก เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนมากกว่า 350 คน

25 ธันวาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบลาตำบลปากน้ำชุมพร  จังหวัดชุมพร,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบลาตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 240 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ และนำไปเป็นแนวทางในการจักกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน

04 ธันวาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีรำราญ จังหวัดศรีสะเกษ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีรำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 80 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และคณะศึกษาดูงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

30 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 67 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และคณะศึกษาดูงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองต่อไป

25 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว จังหวัดพิจิตร,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 100 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป

24 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง จังหวัดปัตตานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 45 คน

เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลราตาปันยัง จังหวัดปัตตานี ต่อไป

16 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนเกษียณวัย จัดกิจกรรมกาดหน้อยเกษียณวัย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย)
ได้จัดกิจกรรมกาดหน้อยเกษียณวัย โดยนักเรียนเกษียณวัย ได้นำผัก ผลไม้ สินค้าปลอดภัย และผลิตภัณฑ์จากชุมชนฯ มาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนกัน หลังจากนั้นนักเรียณเกษียณวัยได้รับฟังการบรรยาย เรื่องสวัสดิการ ระเบียบ และกฏหมายน่ารู้ในวัยผู้สูงอายุ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพด้วย
13 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนเกษียณวัย ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งรำลึก,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งรำลึก เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ดีงาม

 

30 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเกษียณวัย เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่น  รุ่นที่ 7,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมใหม่ของนักเรียนเกษียณวัยรุ่นที่ 7 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน
และกิจกรรมในการเปิดเทอมในครั้งนี้ได้กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดกุมภประดิษฐ์ (วัดบ้านหม้อ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่องธรรมะในวัยผู้สูงอายุด้วย โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้มของนักเรียนเกษียณวัยรุ่นที่ 7
09 ตุลาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จังหวัดกระบี่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลาและ นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย  เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการและนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถี ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ต่อไป

21 กันยายน 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศาบลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 120 คน โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับและ ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป

11 กันยายน 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (47 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
253
เมื่อวานนี้
463
เดือนนี้
8,709
เดือนที่แล้ว
9,363
ปีนี้
8,709
ปีที่แล้ว
79,583
ทั้งหมด
256,242
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 253 463 8,709 9,363 8,709 79,583 256,242 54.173.214.227
-->