ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
550
เมื่อวานนี้
537
เดือนนี้
10,988
เดือนที่แล้ว
4,624
ปีนี้
48,499
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
149,659
ไอพี ของคุณ
3.89.87.12
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าศาลา

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดการอบรม ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าศาลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมีสุรินทร์ ทาเกิดปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าศาลาให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นำมาตรการ การกำกับการติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
และลดปัจจัยเสี่ยงทุกๆด้าน โดยมีนางลักษณา พงศ์ภิญโญโอภาส นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางกฤติยา นวลจันทร์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้บรรยายในครั้งนี้สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งทุกภารกิจล้วนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่นั้น อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานได้ ในกรณีที่การตรวจสอบ การควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้มแข็งหรือผู้บริหาร ข้าราชการไม่เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบ ในงานที่ดำเนินการไปแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย การเงินการคลัง เพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ และ1. เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าศาลาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าศาลา
เรียบเรียง/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์


 
14 สิงหาคม 2563