ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น.
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น3
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป
ข้อมูล:กิจการสภา
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
 
 
 
23 กันยายน 2565

ซ่อมไฟกิ่ง ซอย4และ ไฟกิ่งถนนสายหลักปากทาง เข้าหมู่บ้านบวกครกหลวงด้านเหนือ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

##แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
#https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 23 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตามการร้อง
ของสท. อดุลย์ มาระดา
แจ้งผ่านทางระบบoss
เลขที่คำร้อง 337และ338
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง ซอย4และ
ไฟกิ่งถนนสายหลักปากทาง
เข้าหมู่บ้านบวกครกหลวงด้านเหนือ
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการเรียบร้อย

ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
#แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
#https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
#ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
#osstazalaSmartCity
#สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
#สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

23 กันยายน 2565

ถมหินคลุก หมู่ที่2 เพื่อความสะดวกในการสัญจร ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ถนนสาธารณะในตำบลท่าศาลาชำรุดแจ้งกองช่าง
วันที่ 22 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของ
ประชาชนแจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่อง ถมหินคลุก หมู่ที่2
เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
osstazalaSmartCity
สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

22 กันยายน 2565

แจ้งซ่อมไฟฟ้า ซ4 หมู่1 บ้านเลขที่50 หมู่1 เนื่องจากมืดมาก มีความประสงค์ให้กองช่างเข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขวันนี้กองช่างสำรวจ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งผ่านระบบhttps://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 22 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางระบบoss เลขที่คำร้อง332
เรื่อง แจ้งซ่อมไฟฟ้า ซ4 หมู่1
บ้านเลขที่50 หมู่1 เนื่องจากมืดมาก
มีความประสงค์ให้กองช่างเข้าตรวจสอบ
และดำเนินการแก้ไขวันนี้กองช่างสำรวจ
และดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
osstazalaSmartCity
สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
และหมายเลข 086-429-7640
สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

22 กันยายน 2565

ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ และพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ และพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ณ. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าศาลา
และประคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจดูแล
และจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป
ข้อมูล: งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

 

21 กันยายน 2565

ช่อมถนนสาธารณะลงยางแอสฟัลท์ หมู่ 2 ซอย14 และนภาวิว ฝั่งตะวันออก เพื่อความสะดวกในการสัญจร ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ถนนสาธารณะในตำบลท่าศาลาชำรุดแจ้งกองช่าง
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 21 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่อง ช่อมถนนสาธารณะลงยางแอสฟัลท์
หมู่ 2 ซอย14 และนภาวิว ฝั่งตะวันออก
เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
osstazalaSmartCity
สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

21 กันยายน 2565

แจ้งซ่อมไฟฟ้าบุญรักษา หมู่ 5 ซอย2บ้านเลขที่135,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งผ่านระบบ

https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 20 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางระบบoss เลขที่คำร้อง333
เรื่อง แจ้งซ่อมไฟฟ้าบุญรักษา หมู่ 5
ซอย2บ้านเลขที่135กองช่างเข้าตรวจสอบ
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
osstazalaSmartCity
สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
และหมายเลข 086-429-7640
สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

20 กันยายน 2565

ช่อมถนนสาธารณะลงยางแอสฟัลท์ ม.5 ซอยสุเหร่า เพื่อความสะดวกในการสัญจร ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ถนนสาธารณะในตำบลท่าศาลาชำรุดแจ้งกองช่าง
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 20 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่อง ช่อมถนนสาธารณะลงยางแอสฟัลท์
ม.5 ซอยสุเหร่า เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย

ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
osstazalaSmartCity
สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

20 กันยายน 2565

 แจ้งซ่อมไฟฟ้ากิ่งหมู่ 5 นาทองวิลล์ จำนวน 5 จุด และซ่อมไฟกิ่งหมู่ 2 จำนวน2 จุด ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งผ่านระบบ https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 20 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่อง แจ้งซ่อมไฟฟ้ากิ่งหมู่ 5 นาทองวิลล์ จำนวน 5 จุด
และซ่อมไฟกิ่งหมู่ 2 จำนวน2 จุด
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง

เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
#ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
#osstazalaSmartCity
#สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
และหมายเลข 086-429-7640
#สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

20 กันยายน 2565

ช่อมถนนสาธารณะลงยางแอสฟัลท์ และถมหินคลุก ม.2 เพื่อความสะดวกในการสัญจร ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ถนนสาธารณะในตำบลท่าศาลาชำรุดแจ้งกองช่าง
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 19 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่อง ช่อมถนนสาธารณะลงยางแอสฟัลท์
และถมหินคลุก ม.2 เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
#แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
#https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
#ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
#osstazalaSmartCity
#สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
#สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

19 กันยายน 2565

ติดตั้งกระจกโค้งซอย25.ม2 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ถนนสาธารณะในตำบลท่าศาลาชำรุดแจ้งกองช่าง
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 19 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่อง ติดตั้งกระจกโค้งซอย25.ม2
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
osstazalaSmartCity
สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

19 กันยายน 2565

จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
เวลา 14.00 น.ณ.ห้องประชุมเกษียณวัยเดิม
นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรี
ตำบลท่าศาลา ได้รับมอบหมายจาก
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ให้เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาและคณะกรรมการ
ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของเทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป

ภาพ:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานสวัสดิการสังคม

16 กันยายน 2565

ประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565
และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าศาลา
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

15 กันยายน 2565

 แจ้งซ่อมไฟฟ้า หมู่ 5 หมู่บ้านลานนาโฮม จำนวน 5 จุด และซ่อมไฟกิ่งซอยสุรพล 2,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งผ่านระบบ https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 15 กันยายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางระบบoss เลขที่คำร้อง328
เรื่อง แจ้งซ่อมไฟฟ้า หมู่ 5 หมู่บ้านลานนาโฮม
จำนวน 5 จุด และซ่อมไฟกิ่งซอยสุรพล 2
กองช่างเข้าตรวจสอบดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
osstazalaSmartCity
สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
และหมายเลข 086-429-7640
สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

15 กันยายน 2565

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์สายด่วน มีสัตว์เลื้อยคลานเข้าที่พักอาศัย บริเวณหมู่ที่3ซอยสุขสมบูรณ์,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อเวลา19.00น.วันที่15 ก.ย. 65
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์สายด่วน
มีสัตว์เลื้อยคลานเข้าที่พักอาศัย
บริเวณหมู่ที่3ซอยสุขสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จับและนำปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป
ภาพ:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
#ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
#osstazalaSmartCity
#สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
และหมายเลข 086-429-7640
#สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

 

 

 

15 กันยายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 65  (972 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
7,152
เดือนที่แล้ว
7,541
ปีนี้
83,568
ปีที่แล้ว
79,583
ทั้งหมด
331,101
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 149 203 7,152 7,541 83,568 79,583 331,101 44.201.68.86
-->