ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
3,859
เดือนที่แล้ว
4,865
ปีนี้
36,746
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
137,906
ไอพี ของคุณ
3.228.10.17
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Planning) ประจำปีงบประมาณ 2563 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายศิริพัฒน์ กาวิละ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Planning) ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยมีนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เทพวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพ เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การย้าย การโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น
และเพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ
การสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ และการใช้งานระบบ Bot-hr-tzl
ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่
และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
ข้อมูล: งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลท่าศาลา
เรียบเรียง:/ภาพ งานประชาสัมพันธ์

16 กันยายน 2563

“บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายประทับ ทนันชัย รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่า เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เรื่อง “บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาล ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณรุ่งโรจน์ สุนทร นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์) ในการบรรยายเรื่องบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย และในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณ ทรงพล นาคะหนุ พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ) บรรยายเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้กฎหมายเลือกตั้งและอำนาจของสภาท้องถิ่น

ข้อมูลจาก : งานกิจการสภา
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2563

ภาพการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากก๊าซหุงต้ม,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ภาพการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
จากก๊าซหุงต้ม ในการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน้องถิ่น ขอบพระคุณทีมวิทยากรจาก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียบเรียง/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ณ. ศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ บริเวณรั้วเขียว
(ใกล้กับมูลนิธิจิตตารักษ์) เทศบาลตำบลท่าศาลา ตามโครงการเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นปุ๋ยประจำปี 2563
โดยมีนายวัฒนา ไชยลังกา หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เป็นวิทยากรการให้ความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนรวมในการจัดการเศษใบไม้ กิ่งไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกผักอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี โดยใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้เองรวมทั้งการรณรงค์ให้งดการเผาเศษใบไม้กิ่งไม้เพื่อลดมลพิษจากหมอกควัน โดยได้บูรณการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมกับโครงการ หลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ภาพ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

25 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ว่าที่พันตรีวรวิทย์ พันธุ์รัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการและปฏิบัติการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพในการนี้ได้อบรมโดยการบูรณา ร่วมกันจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฺฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีผู้รับการฝึกอบรมฯ ทั้ง 4 อปท. รวมกัน จำนวน 152 คน

เรียบเรียง/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

24 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน ตำบลท่าศาลา(กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าศาลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เยาวชนตำบลท่าศาลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนตำบลท่าศาลให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสังคม มีทักษะการป้องกันตนเองจากปัญหาสังคมปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

15 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดการอบรม ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าศาลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมีสุรินทร์ ทาเกิดปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าศาลาให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นำมาตรการ การกำกับการติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
และลดปัจจัยเสี่ยงทุกๆด้าน โดยมีนางลักษณา พงศ์ภิญโญโอภาส นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางกฤติยา นวลจันทร์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้บรรยายในครั้งนี้สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งทุกภารกิจล้วนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่นั้น อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานได้ ในกรณีที่การตรวจสอบ การควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้มแข็งหรือผู้บริหาร ข้าราชการไม่เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบ ในงานที่ดำเนินการไปแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย การเงินการคลัง เพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ และ1. เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าศาลาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าศาลา
เรียบเรียง/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

14 สิงหาคม 2563

เข้าร่วมจิตอาสา โครงการ ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เข้าร่วมจิตอาสา โครงการ ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมใจป้องกันบนท้องถนนและภัยพิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีกลุ่มอาสาของเทศบาลตำบลท่าศาลา กลุ่มที่4-5-6
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาร่วมมือร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน
ณ ประตูท่าแพ และพัฒนาบริเวณประตูเชียงใหม่ครั้งนี้ด้วย

15 กรกฎาคม 2563

โครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปี 2563
เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้แก่ วัดบวกครกหลวง วัดศรีบัวเงิน วัดดอนจั่น วัดโพธิมงคล และสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทราย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป

03 กรกฎาคม 2563

โครงการหมู่บ้านสะอาดตา พัฒนาความสะอาด ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2563,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ( วันสิ่งแวดล้อมโลก ) เวลา 09.30 น. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสะอาดตา พัฒนาความสะอาด ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เนื่องจากวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและในอดีตลำเหมืองร่องบวกครกเป็นร่องลำเหมืองเป็นที่ช่วยกรองหรือบำบัดน้ำเสียตามระบบนิเวศน์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากลำเหมืองร่องบวกครกเพื่อการเกษตร ในบางครั้งได้มีการปล่อยน้ำทิ้งจากครัวเรือน และสิ่งปฏิกูลต่างๆ นั้นประกอบด้วยจากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดภาวะน้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติ เมื่อบริบทของชุมชนแปรเปลี่ยนไป การใช้ประโยชน์จากลำเหมืองร่องบวกครกย่อมแปรเปลี่ยนตาม เป็นการระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำเหมืองร่องบวกครกแทน ทำให้หมู่บ้านและชุมชนประสบปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย ทางเทศบาลตำบลท่าศาลาจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในชุมชน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลากล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นมุ่งเดินหน้าสานต่อโครงการหมู่บ้านสะอาดตา
รณรงค์รักษาความสะอาดและฟื้นฟูลำเหมืองร่องบวกครก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เกิดความตระหนัก ร่วมดูแลสภาพลำน้ำให้สะอาด คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด สร้างบรรยากาศร่มรื่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และระบบนิเวศน์ และเป็นมรดกแก่ชุมชนคนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มองค์กรต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกองพลทหารราบที่7 ค่ายกาวิละ ลงพื้นที่ได้พัฒนาในครั้งนี้ด้วย
 
ขอบพระคุณข้อมูลจาก: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์
05 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลาขอขอบพระคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ที่นำเสนอข่าวสารและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
05 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลาขอขอบพระคุณ เชียงใหม่นิวส์ ที่นำเสนอข่าวสารและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
05 มิถุนายน 2563

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ กิจกรรมจัดศูนย์เรียนรู้โคมไฟล้านนา บ้านบวกครกหลวงพัฒนา หมู่ที่ 5,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 คณะผู้บริหารนำโดยนายศิริพัมน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วย กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้โคมไฟล้านนา 
บ้านบวกครกหลวงพัฒนา หมู่ 5 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไปในอนาคต

04 มิถุนายน 2563

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ ณ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

   ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ ณ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา และพร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างตำบลท่าศาลา และสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการและการศึกษา

03 มิถุนายน 2563

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ กิจกรรมจัดศูนย์เรียนรู้โคมไฟล้านนา บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมจัดศูนย์เรียนรู้โคมไฟล้านนา บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไปในอนาคต

01 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (233 รายการ)