ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
71
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
        สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลท่าศาลา มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชน ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีนายสมชาย เกตะมะ วิทยากรจากท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง กระบวนการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่น หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และนายภิรมภ์ เจี่ยสมบูรณ์ บรรยายเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 กรกฎาคม 2558

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับ กศน.ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยเน้นเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา ซึ่งเน้นการเรียนในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
16 กรกฎาคม 2558

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปี 2558 ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา มี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลท่าศาลา สมากชิก อปพร. มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว ตลอดจนภัยอื่นๆ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ มีอาสาสมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองหอย มาร่วมอบรมโครงการด้วย
13 กรกฎาคม 2558

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ"กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬาวู๊ดบอล",เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬาวู๊ดบอล" ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านในตำบลท่าศาลาให้เข้มแข็ง ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคอย่างครอบคลุม และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในกีฬาวู๊ดบอล เสริมทักษะในการออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมถึงมีกิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดให้มีการเปิดพิธีขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. มีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธีเปิด และ กำนันอุดม ชัยชนะ ประธานชมรมวู๊ดบอล ตำบลหนองหอย ให้เกีรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้รวมทั้งมีการสาธิตและฝึกซ้อมการเล่นวู๊ดบอล โดยทีมงานวิทยากรจากชมรมวู๊ดบอลตำบลหนองหอยและตำบลหนองป่าครั่ง 
10 กรกฎาคม 2558

โครงการสร้างงาน พัฒนาคน ส่งเสริมอาชีพ และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
เทศบาลตำบลท่าศาลา นำโดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีฯ พร้อม นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรี นายสมศักดิ์ สุคำเปี้ย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรกองสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานในโครงการสร้างงาน พัฒนาคน ส่งเสริมอาชีพ และการทำปุ๋ยหมััิกอินทรีย์ ณ บ้านสันทรายดอนจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2558 โดยจ้างกลุ่มเกษตรกรที่ว่างงานในช่วงฤดูแล้งภายในชุมชน ได้จัดหาวัสดุจากเศษไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืช ผักตบชวาในลำน้ำแม่คาว นำมาบดย่อยทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และเพื่อลดปัญหาการว่างงานช่วงฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่ ช่วยลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ย และได้ใช้ปุ๋ยที่ปราศจากสารเคมี สนับสนุนการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยโครงการสร้างงาน พัฒนาคน ส่งเสริมอาชีพ และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนนโยบายจาก คสช. และรัฐบาล โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงาน  
19 มิถุนายน 2558

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี พ.ศ.2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๕8 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ชุมชนเข้มแข็ง (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเทศบาลกับชุมชน เริ่มจากประกวดขบวนพาเหรดของหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่ เข้าสู่สนาม โดยมีนายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดพิธี ซึ่งในปีนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน อาทิ โบลิ่งดอย โยนไข่ ชักคะเย่อ กินวิบาก กอร์ฟฝรั่ง วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดตอปิโดบก ปาเป้า ปิดตาตีปิี๊บ เปตอง และฟุตบอล ซึ่งกีฬาแต่ละประเภท นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังได้รับความสนุกสนานและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
15 มิถุนายน 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรีตำบลท่าศาลา ประจำปี พ.ศ.2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยสำนักปลัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าศาลา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา โดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการ จากนั้นมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย อาจารย์ทองดี โพธิยอง ประธานเครือข่ายงานพัฒนาเพื่อส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์และอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้การบรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเพื่อนำเสนอแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาชีวิตอย่างยั่งยืน กิจกรรมแบ่งกลุ่มนำเสนอโครงงาน และหลักการตัดสินใจความเป็นเหตุและผลเพื่อการดำรงค์ชีวิตอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ
15 มิถุนายน 2558

กิจกรรมโครงการศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนตำบลท่าศาลา ประจำปี 2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองสาธารณสุขฯ และ กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับ ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนตำบลท่าศาลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนตำบลท่าศาลา ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (อบต.เก่า) โดยมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วย นางวิฤษณี  แก้วสุทธิ เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย กิจกรรมนันทนาการต่างๆ และการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
14 พฤษภาคม 2558

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ในโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองการศึกษา เทษบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดพิธีการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ในโครงการ๗้างนักเรียนนักษึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีฯ และ นางสาวสโรชา รินชุมภู ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวให้โอวาท ข้อคิด หลักในการทำงานที่ดีในอนาคต และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียนนักษึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงอย่างสนุกสนาน และสรุปผลการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป
01 พฤษภาคม 2558

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดทำโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2558 ณ จังหวัดระยอง โดยมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาเป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท และนายทรัพย์ สิมะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้การบรรยายในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ อสม. ฐานะผู้นำสุขภาพประชาชน และการบวนการการมีส่วนร่วมของการพัฒนาสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย อ.เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์เชียงใหม่ พร้อมวิทยากรกลุ่ม 10 คน ได้จัดทำกลุ่มวอลค์แรลลี่ 8 ฐาน และเทคนิคการพัฒนาคนเอง ทักษะภาวะผู้นำ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีดูแลสุขภาพที่ดีมีความสุข เป็นต้น โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ และฟื้นฟูความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุขให้กับ อสม. เพื่อการทำงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านให้มีความสามัคคีกันในเครือข่ายการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนากับหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติพันธุ์เต่าทะเล ปะการังชายหาด และศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลตำบลแกลงกระเฉด ต.แกรง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งในโครงการนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าศาลาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน 
27 เมษายน 2558

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และพัฒนาอาชีพ โดยโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลท่าศาลา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม มัคคุเทศก์น้อย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวคิดและหลักการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
4. การบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
6. การตลาดที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
7. การจัดอบรมเพิ่มเติมเสริมสร้างทักษะสำหรับการจัดการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะเครื่องมือการสร้างสรรค์กิจกรรมในการสร้างการเรียนรู้ให้กับ ชุมชน ทักษะการสื่องสารภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในระดับชุมชน ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับคนภายนอกได้ถึงความเป็นชุมชนตำบลท่าศาลา ทำให้คนในชุมชนสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีอัตลักษณื ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิต ที่สามารถนำมาเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวของชุมชน 
    โดยในกิจกรรมนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน
27 เมษายน 2558

โครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
เทศบาลตำบลท่าศาลา นำโดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลาทั้ง 5 หมู่บ้าน ร่วมกันกินกรรมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นล้านนา และร่วมประกอบพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่าศาลา ต๋ามฮีตฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการประกวดขบวนแห่ การประกวดร้องเพลง ประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นเมือง อาทิ ลาบหมู แกงขนุน คั้วแคหมู และซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านล้านนา โดยในกิจกรรมโครงการดังกล่าว มีชาวบ้านเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
19 เมษายน 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ประจำปี 2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา มี นายวุฒิชัย ไชยชนะชมภู รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา รักษาราชการแทนนายกฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านบริการที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผู้มาติดต่อราชการและประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการบริการของหน่วยงาน และเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมบุคลากรในการต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรม โดย ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร และบุคลากรในการอบรม ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน 
02 เมษายน 2558

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองการศึกษม เทศบาลตำบลท่าศาลา  ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลท่าศาลาได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรมในจิตใจ ประกอบแต่ความดี อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่งมีการจัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยายเรื่องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำทางชีวิต โดยพระครูปริยัติยานุศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดฝายหิน และเดินทางไปนมัสการวัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ในกิจกรรมธรรมะชำระจิตใจ โดนเจ้าอาวาสวัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน
30 มีนาคม 2558

โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการจ้างนักเรียนนักษึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ทำงานจากประสบการณ์จริง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนด้วย
30 มีนาคม 2558

|< <<..... 67 68 69 7071 72 73 74 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 71 / 74  (1105 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
283
เมื่อวานนี้
331
เดือนนี้
2,148
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
369,129
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 283 331 2,148 9,265 11,413 110,183 369,129 44.212.99.248
-->