ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
3
ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (5 ธ.ค. 65)
ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 ฯ จังหวัดเชียงใหม่

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร และนายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย
นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ
ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวเชียงใหม่เข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ภาพ:ชุดกิจกรรมที่1
และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว:งานประชาสัมพันธ์

06 ธันวาคม 2565

เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินตำบลสุเทพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มOTOP และผู้ประกอบการทั่วไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ภายในชุมชน ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (4 ธ.ค. 65)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร และ นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ถนนคนเดินตำบลสุเทพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มOTOP และผู้ประกอบการทั่วไป
รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้ภายในชุมชน
โดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและมีนายพศิน อัคเดชธนโชติ
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ผู้นำชุมชน นายกอปท ในเขตเมืองเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งถนนคนเดินตำบลสุเทพจัดขึ้นในทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. บริเวณซอยถนนทางเข้าวัดร่ำเปิง หมู่ที่ 5 ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป

ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์

04 ธันวาคม 2565

ร่วมให้การต้อนรับ นางสาว เยาวเรศ ขัติหอม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการที่ได้ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ .เทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่ฯร่วมให้การต้อนรับ
นางสาว เยาวเรศ ขัติหอม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการที่ได้
โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ .เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยนายกได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกและ
ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 3
และในวันเดียวกัน นางพรรณี พรหมวิชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
ร่วมส่ง นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สร้อย นักจัดการงานทั่วไป
ที่โอนย้ายไปสังกัด เทศบาลตำบลหนองควาย
อำเภอ หางดง
มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565
______________________________
ภาพ-ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล: งานการเจ้าหน้าที่

01 ธันวาคม 2565

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เรียกสมาชิกสภาประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2565,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
เรียกสมาชิกสภาประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อปรึกษา หารือ
การดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลท่าศาลา
ตามหน้าที่และอำนาจในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลท่าศาลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
และในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ร่วมแต่งชุดผ้าไทยหรือพื้นเมืองเพื่อร่วม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
และคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลร่วม
แสดงความยินดีกับสท วฤษณี แก้วสุทธิ
ประธานผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562จากสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ได้มอบโล่เกียรติเป็นผู้สูงอายุดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย

ภาพ/เรียบเรียบ : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล :กิจการสภา

30 พฤศจิกายน 2565

ซ่อมไฟกิ่งซอย5และซอย24 หมู่2 เพื่อความปลอดภัยของชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องผ่านระบบ
#https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของประชาชน
แจ้งผ่านทางโทรศัพท์
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่งซอย5และซอย24 หมู่2
เพื่อความปลอดภัยของชุมชน
กองช่างเข้าสำรวจ
และดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2565

ติดตั้งลำโพงเสียงไร้สาย บริเวณปากซอย5หมู่2,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

พื่อรับฟังข่าวสารจากเทศบาลตำบลท่าศาลาอย่างชัดแจ้งมีปัญหาเสียงไร้สายแจ้งกองช่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตาม
การร้องขอของประชาชน
เรื่อง ติดตั้งลำโพงเสียงไร้สาย
บริเวณปากซอย5หมู่2
กองช่างเข้าสำรวจและดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2565

ประชาชนร้องขอให้ติดตั้งไฟกิ่ง ในซอยบุญรักษา5และซ่อมไฟกิ่งซอยจิตรักษ์ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนกองช่างเข้าสำรวจ และดำเนินการซ่อมเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องผ่านระบบ
#https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ สท อดุลย์ มาละดา
แจ้งผ่านทางระบบ one stop service
เลขที่คำร้องที่ 454
เรื่อง ประชาชนร้องขอให้ติดตั้งไฟกิ่ง
ในซอยบุญรักษา5และซ่อมไฟกิ่งซอยจิตรักษ์
เพื่อความปลอดภัยของชุมชนกองช่างเข้าสำรวจ
และดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2565

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
เข้าพบและแสดงความยินดี
กับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2565

ร่วมงานเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะ และพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โครงการขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น.
ที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงานเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะ
และพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล”
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล โดย ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
หรือ DGTi ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยวกล่าวรายงาน
การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ได้นำเสนอภาพรวมหลักสูตรของ
ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือ
ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของ อปท.
ให้สามารถดำเนินการบริหารงานและ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#งานประชาสัมพันธ์ 053-850-103 ต่อ 0
ศูนย์บริการประชาชน 053-850-103ต่อ 888
งานกู้ชีพกู้ภัย 093-1406888 ตลอด24ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 088-2589848 ตลอด24ชั่วโมง

28 พฤศจิกายน 2565

ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหมู่ 2และ ระหว่าง ซอย24-25 หมู่2 เพื่อความปลอดภัยของชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องผ่านระบบ
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ สท บัวคำ ละวิโล
แจ้งผ่านทางระบบ one stop service
เลขที่คำร้องที่ 457และคำร้องที่ 456
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหมู่ 2และ
ระหว่าง ซอย24-25 หมู่2
เพื่อความปลอดภัยของชุมชน
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2565

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม
และได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักเป็นวิทยกรบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
และนายธวัชชัย กันทะวันนา ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าศาลา
ให้เกียรเป็นวิทยกรบรรยายให้ความรู้เรื่อง
การจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหมู่ที่ 2
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่าศาลา

ภาพ:ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข
เรียบเรียง/ข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าศาลา

27 พฤศจิกายน 2565

ขอบพระคุณStorytellingที่นำเสนอข่าวสารตำบลทางศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
26 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลท่าศาลาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565)
เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว
ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวม 15 แห่ง

#ภาพ/ข่าว:ทีมประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าศาลา
#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#ท่าศาลาต้นกำเนิดโคมตุง

งาน​ประชา​สัมพันธ์​ 053-850103ต่อ​ 0
ศูนย์บริการ​ประชาชน​OSS 053-850-103ต่อ888
งาน​กู้​ชีพ​กู้ภัย​ 093-140-6888ตลอด​24​ชั่วโมง
งาน​ป้อง​กันและ​บรรเทา​สาธารณภัย​ 086-429-7640 ตลอด​24​ชั่วโมง

25 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลท่าศาลาขอบพระคุณเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ที่นำเสนอข่าวสารให้สู่ประชาชน ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน รวม 15 แห่ง

 

https://www.chiangmainews.co.th/social/2808159/

 

25 พฤศจิกายน 2565

ขอบพระคุณ stotyteeling ที่นำเสนอข่าวของเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
เทศบาลตำบลท่าศาลาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)
กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่
การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้
มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวม 15 แห่ง
 
 
25 พฤศจิกายน 2565

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 74  (1099 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
261
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
7,948
เดือนที่แล้ว
6,308
ปีนี้
7,948
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
365,664
ไอพี ของคุณ
18.232.179.5
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 261 627 7,948 6,308 7,948 110,183 365,664 18.232.179.5
-->