ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
2
ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เนื่องในโอกาสรับ นายก้องเกียรติ อาจรีย์วรกุล,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 4 มกราคม 2566
นายศิริพัฒน์ กาวิละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ
ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เนื่องในโอกาสรับ นายก้องเกียรติ อาจรีย์วรกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการที่มารับตำแหน่ง
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

04 มกราคม 2566

กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล และประชาชนในตำบลท่าศาลา
ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

ภาพ: ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
ข้อมูล:กองการศึกษา
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

03 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะจากอบตบ้านเป้า แม่แตง ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 3 มกราคม 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
ต้อนรับคณะจากอบตบ้านเป้า แม่แตง
เนื่องในโอกาสรับ นางสาวเยาวภา บุญเจริญ
นวกสาธารณสุขปฎิบัติการที่มารับตำแหน่ง
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

03 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2566
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 -2 มกราคม 2566
ณ ตลาดรถไฟ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ เข้าร่วม เปิดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน
โดย นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566
ดังนี้ 1. เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญให้น้อยที่สุด
2. เพื่อช่วยเหลือและปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยทางถนน
3.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
4. เพื่อให้บริการประชาชนได้พักผ่อนระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการเดินทาง
5. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

29 ธันวาคม 2565

ต้อนรับนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 (09.00 น.)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ต้อนรับนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ของเทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยลงไปเยี่ยมสมาชิกอถล.หมู่ 2
และลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ในการเข้าร่วม
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ของเทศบาลตำบลท่าศาลาและลงเยี่ยม
รพสตบ้านศรีบัวเงินเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ในการถ่ายโอนภารกิจการทำงานลงสู่อปท
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:กองสาธารณสุขฯ

21 ธันวาคม 2565

จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดดอนจั่น โดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลตำบลท่าศาลา ในการความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียนวัดดอนจั่น และร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องเด็กกำพร้า ณ วัดดอนจั่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ
และคณะในการลงพื้นที่เพื่อคณะนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 55
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ณ วัดดอนจั่น โดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลตำบลท่าศาลา
ในการความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียนวัดดอนจั่น
และร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องเด็กกำพร้า
ณ วัดดอนจั่น หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล: ชุดกิจกรรมจิตอาสากลุ่มที่4

21 ธันวาคม 2565

ลงพื้นที่มอบเครื่อง อุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนอยู่ในภาวะ ยากลำบากในพื้นที่ตำบลท่าศาลา จำนวน 5 ราย ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
ได้รับมอบหมายจาก นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นำโดยนางสาวอัญชลี เจริญพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลและนางสาวธมนณัฏฐ์ ทรัพย์ฉายแสง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ลงพื้นที่มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนอยู่ในภาวะ
ยากลำบากในพื้นที่ตำบลท่าศาลา จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางจันทรา ไฝคำ ม.1
2. นางเอ้ย ศรีวงค์ ม.2
3. นายสม เรือนฟู ม.2
4. นายเลิศ สิงหราช ม.3
5. น.ส.หนูยนต์ บุญมีมีชัย ม.4
ภาพ/ข้อมูล/งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด
เรียบเรียง/งานประชาสัมพันธ์

21 ธันวาคม 2565

ลงพื้นที่ “สวนฮอมฮัก ปลูกผัก รักษ์โลก” ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคง ทางอาหารและสามารถเข้าถึงได้อย่าง อาหารที่เพียงพอ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ( 09.00น.)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กองสาธารณสุขฯ
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ลงพื้นที่ “สวนฮอมฮัก ปลูกผัก รักษ์โลก”
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารและสามารถเข้าถึงได้อย่าง
อาหารที่เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยในวันนี้ได้นำร่องจัดจำหน่าย
ผักปลอดสารพิษ ให้กับเจ้าหน้าที่
ในสำนักงานและในอนาคตจะขยายลงสู่
หมู่บ้านต่อไป
ภาพ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ( 10.00น.)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาทิ โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการของดีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาประชาชน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2565

นายกจำรัส เดินหน้าสร้างตำบลท่าศาลาเป็นเมืองอาหารปลอดภัย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบท่าศาลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ "สวนฮอมฮัก ปลูกผัก รักษ์โลก"ของกองสาธารณสุขฯเพื่อติดตามความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสามารถเข้าถึงได้อย่างอาหารที่เพียงพอเพื่อความปลอดภัยทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยในวันนี้ได้นำร่องจัดจำหน่าย ผักปลอดสารพิษ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและในอนาคตจะขยายลงสู่หมู่บ้านต่อไป

 

ขอบพระคุณ Storytelling ที่นำเสนอกิจกรรมดีดีจากเทศบาลตำบลท่าศาลา

https://www.facebook.com/100076075660006/posts/pfbid036Ajt5jCCmB78PsVNfBt6XqBDV7cFLf3cKEt8rT7UM6fdXQVK5MhmYCGG563SEjh2l/?mibextid=cr9u03

 

20 ธันวาคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดซูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยจำนวนทั้งสิ้น 17 ราย
ประกอบด้วยชั้นเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 1ราย
ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 6 ราย
ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎ จำนวน 3 ราย
ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 5 ราย
ชั้นตริตราภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 1 ราย
ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 1 ราย

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล: งานการเจ้าหน้าที่

19 ธันวาคม 2565

ร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ – เกี่ยววันพ่อ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 15 ธันวาคม 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ – เกี่ยววันพ่อ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าศาลา
หมู่ที่ 3 สำหรับวัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในตำบลท่าศาลา
นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน
ส่งเสริมให้ครอบครัวในชุมชน
พึ่งตนเอง และเป็นต้นแบบการนำ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
และสร้างเครือข่ายในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข้อมูล: งานสวัสดิการสังคม
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2565

เข้าร่วมพิธีเปิด เส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง (หนองนากาวิล) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิด เส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง
(หนองนากาวิล) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โดยมี ผอ.มานิตย์ ศรีพิทักษ์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เป็นประธานในการเปิดงาน
สำหรับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเขียงใหม่
สังกัดสำนักงานเซตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
ได้ดำเนินโครงการเส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง
(หนองนากาวิล) เพื่อสืบสาน ต่อยอดแนวพระราชดำริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียน
ดำเนินโครงการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ความร่วมมือที่ดีจากสมาคมผู้ปกครองและครู
ชมรมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่า โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
และอีกหลายหน่วยงานในการ
จัดการบริหารทรัพยากร ทั้งดิน น้ำ ลม แสงแดด
รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นแนวทางการปลูกฝังความคิดให้เกิดความสมดุล
และความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

14 ธันวาคม 2565

ติดตั้งไฟกิ่ง ซอยรุ่งโรจน์ ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ 1ซอย 6 และซ่อมไฟกิ่ง หมู่ 5 ซอยมณฑา เพื่อเพิ่มแสงสว่างและ ความปลอดภัยของประชาชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องผ่านระบบ
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 14 ธันวาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของประชาชน
แจ้งผ่านกองช่างเรื่องติดตั้งไฟกิ่ง
ซอยรุ่งโรจน์ ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ 1ซอย 6
และซ่อมไฟกิ่ง หมู่ 5 ซอยมณฑา
เพื่อเพิ่มแสงสว่างและ
ความปลอดภัยของประชาชน
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

14 ธันวาคม 2565

รับมอบของจากคุณแม่ศุภิสรา ปัญญาภู ที่ได้ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ,เครื่องPulse oximeter, เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด DTX, ชุดPPE และFace shield ให้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2565
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับมอบของจากคุณแม่ศุภิสรา ปัญญาภู
ที่ได้ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ,เครื่องPulse oximeter,
เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด DTX, ชุดPPE และFace shield
ให้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ตำบลท่าศาลา
เพื่อนำไปใช้และส่งต่อให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยยากไร้
ที่มีความต้องการในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป

ภาพ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

12 ธันวาคม 2565

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 74  (1105 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
275
เมื่อวานนี้
331
เดือนนี้
2,148
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
369,129
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 275 331 2,148 9,265 11,413 110,183 369,129 44.212.99.248
-->