ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
เทศบาลตำบลท่าศาลายินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เทศบาลตำบลท่าศาลายินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน
(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ต้อนรับ
นายพันธุ์ประสิทธิ์ บุญเนาว์ ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โอนมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง
เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
และนางสาววชิราภรณ์ มาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในการโอน(ย้าย) มาไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ทั้ง2 ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
โดยมี นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ
และ นายสุทัศน์ ญาณภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง
พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะร่วมส่งในครั้งนี้
#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#Tazala Smart City
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

03 มิถุนายน 2566

เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยแนวทาง ๕ ส. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดบวกครกหลวง ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และร่วมขับร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี"
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่า
จากนั้นเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยแนวทาง ๕ ส.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์

02 มิถุนายน 2566

นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เข้ารับพิธีมอบโล่ประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลองค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เข้ารับพิธีมอบโล่ประกาศเชิดชูเกียรติ
รางวัลองค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่าย
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัดเชียงใหม่
และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ
เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยในการจัดกิจกกรมในครั้งนี้
มีบุคลากรตำบลท่าศาลาเข้ามอบ
โล่ประกาศเชิดชูเกียรติ จำนวน 9 รายได้แก่
1.นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
2.นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
3.กำนันสมพงษ์ พรหมวิชัย กำนันตำบลท่าศาลา
4.นายเกตุ จินะวงศ์
5.นายวรดล อินปา
6.นายสนิท จินะวงศ์
7.นายธณกฤต มหามีวรรณ
8.นายโอภาส ก้อนยะ
9.นายวิชัย กูลธรเธียร
โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วกิจกรรม
สืบเนื่อง 31 พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่น และศูนย์ Oss เทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

   เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นและศูนย์Ossเทศบาลตำบลท่าศาลา เปิดศูนย์บริการถึง 4 จุด เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ให้กับชาวตำบลท่าศาลาแบบเบ็ดเสร็จ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และประชาชนชาวตำบลท่าศาลา ร่วมเปิดศูนย์บริการที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักทะเบียนท้องถิ่นท่าศาลา ที่ให้บริการการ รับถ่ายโอนภารกิจด้าน ทะเบียนราษฎร์ จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ OSS สำหรับเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการของเทศบาลในรูปแบบออนไลน์ ศูนย์คลินิกกฎหมายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน และศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

30 พฤษภาคม 2566

เทศบาลท่าศาลาทันสมัย เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศาลา และศูนย์บริการประชาชน เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2566

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เช้าวันที่(28 พ.ค. 66)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการ และนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน
เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษาอีกทั้งนำเงินรายได้
สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนหันมา
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย
ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์

28 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลายินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบา​ลตำบลท่าศาลา ต้อนรับ
นางสาวศิระประภา เสมพิพัฒน์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ในการโอน(ย้าย)​ มาไปปฏิบัติราชการ​ในตำแหน่ง​ นักวิชาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ​ ตั้งแต่วันที่​ 15​ พฤษภาคม​ 2566​ เป็นต้นไป​
โดยมี นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และคณะร่วมส่งในครั้งนี้

#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#Tazala Smart City

16 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ออกกำลังกาย เช็คความพร้อมสมาชิกศูนย์สร้างสุข,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่12 พฤษภาคม 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุข
สำหรับกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมในวัยสูงอายุ ณ อาคารศาลาสหกิจ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ออกกำลังกาย
เช็คความพร้อมสมาชิกศูนย์สร้างสุข
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากโดย มูลนิธิจิตรักษ์ ให้ความรู้ในกิจกรรมการออกกำลังที่เหมาะสมในวัยสูงอาย
และนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลาให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ม.พายัพ โดยสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และดร ญาณิศา จันทร์เส็ง
ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ได้บรรยายพิเศษ และถาม-ตอบข้อห้ามที่พึงระวัง
แก่สมาชิกศูนย์สร้างสุข เทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่ และร่วม"ส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์ให้ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" ในวันที่14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา08.00-17.00 น.

ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานสวัสดิการสังคม

12 พฤษภาคม 2566

นายจำรัส  คำราพิศ   นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  ร่วม กิจกรรม Big Day รณรงค์โค้งสุดท้ายให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  งดซื้อสิทธิ ขายเสียง มุ่งสู่ "การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ",เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (9 พ.ค. 66) ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 08.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
และนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าศาลา
ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day)
เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือน
และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเลือกตั้ง รวมทั้งพิษภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งได้ร่วมเดินขบวนรถ 9 คัน
ออกจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปตามถนนพระปกเกล้า
เลี้ยวซ้ายผ่านถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่ข่วงประตูท่าแพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกประชาสัมพันธ์
รณรงค์กิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day)
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 14 พ.ค.66
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

09 พฤษภาคม 2566

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒
โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การกล่าวต้อนรับ
จากนั้น นาย นพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาพรวมของการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
และการประชาชสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันที่ 14 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
โดยคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิร้อยละ 80 ของจำนวนประชากร
จากนั้น นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
ได้รายงานข้อมูลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด มีจำนวน 235 หน่วย
โดยมีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 10,915 คน
มาใช้สิทธิ จำนวน 10,327 คน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 94.61% ของผู้มาใช้สิทธิล่วงหน้าและ
ผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5.39%
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

09 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) เนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองล้านนาโดยมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูปและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดและตัวแทนผู้สูงอายุอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่และนอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมรำวงย้อนยุคให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน
ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์

28 เมษายน 2566

การประชุม​สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่​ ครั้งที่2/2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

   การประชุม​สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่​ ครั้งที่2/2566 วันนี้​ (27​ เมษายน​ 2566) เวลา​ 09.00​ น.​ ที่โรงแรมจอมเทียน​ ปาล์ม​ บีช​ โฮเท็ล​ แอนด์รีสอร์ท​ จ.ชลบุรี​ นายจำรัส คำราพิศ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บ​ลท่าศาลา นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลและ นายอดุลย์ มาระดา รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมการ​ประชุม​ สัมมนา​วิชาการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566​ ทั้งนี้เพื่อแจ้งการดำเนินงานฯ และบรรยายพิเศษ​เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

27 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมเนื่องใน วันเทศบาล วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566  ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลากล่าวว่าเข้าสู่กิจกรรมวันเทศบาลและได้กล่าวถึงที่มาของ วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อให้เทศบาลทั่วประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และทุ่มเทพลังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหาร และเป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมทำหรือร่วมตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่งรากฐานประชาธิปไตยของเทศบาลจากนั้น เวลา 09.00น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่า

ในปีนี้ เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล”ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ประกอบพิธีสักการะท้าวมหาพรหม ศาลตา-ยาย บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา และนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งนำข้าราขการพนักงาน ถวายสัตย์ ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และนายศิริพัฒน์ กาวิละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ได้ให้โอวาสและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ในการบริการประชาชนในตำบลท่าศาลา อีกทั้งยังได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิด “วันเทศบาล” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก (พ.ศ. 2448) อันถือเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของชาติไทย ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่น รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งใจทำงาน เพื่อพัฒนาบ้านเมือง และบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป.
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

24 เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาปีะจำปี2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
22 เมษายน 2566

 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการ ขับขี่อย่างปลอดภัยถูก กฎจราจรและลดความเสี่ยง จากอุบัติเหตุในการเดินทาง ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยถูก กฎจราจรและลดความเสี่ยง
จากอุบัติเหตุในการเดินทาง
ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยนายสมพงษ์ พรหมวิชัย กำนันตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
จจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง
ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุ
เช่น พฤติกรรมการขับขี่
ยานพาหนะในขณะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดยได้รับเกียรติจาก
พ.ต.ท.วีระยา วงค์แก้ว สารวัตร
กลุ่มงานจราจร
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
และร.ต.อ.กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล
รองสารวัตรกลุ่มงานจารจร
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ
จากคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ มีฝ่ายปกครอง 5หมู่บ้าน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านศรีบัวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา
ประธาน อสม.
และสมาชิกอสม.ตำบลท่าศาลา เข้าร่วม

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

21 เมษายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 79  (1178 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
277
เมื่อวานนี้
299
เดือนนี้
2,421
เดือนที่แล้ว
11,984
ปีนี้
53,847
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
411,563
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 277 299 2,421 11,984 53,847 110,183 411,563 3.238.118.27
-->