ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์การพัฒนา

เทศบาลตำบลท่าศาลา เมืองน่าอยู่

          1. วิสัยทัศน์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   เทศบาลตำบลท่าศาลามีเส้นทางการคมนาคม ขนส่งสัญจรไปมาให้มีความสะดวก สบาย ระบบการระบายน้ำ การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการที่ครบครัน สมบูรณ์พร้อมที่จะให้เป็นสวัสดิการแก่ ชุมชน จัดหา ซ่อมแซม ทะนุบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อการบริการอัยประทับใจ
          2. วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดให้มีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพ มีปลักประกันที่มั่นคง มีรายได้ทั่วถึงและเป็นธรรม การค้าเสรี และการอุตสาหกรรมในครัวเรือน รุ่งเรืองทั้งเป็นเทศบาลตำบลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดสารเคมี และปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          3. วิสัยทัศน์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารท้องถิ่นในทุกรูปแบบ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเมืองการบริหารในระดับจุลภาพและระดับมหภาค สามารถจัดการบริหารการจัดการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของตนเองได้ โดยไม่ต้งอพึ่งองค์กรของรัฐบาลได้ให้ความเคารพกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ของสังคม
          4. วิสัยทัศน์การพัฒนาด้านสังคม   เทศบาลตำบลท่าศาลา พัมนาส่งเสริม ทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับความอบอุ่นให้กับสถาบันครอบครัว ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬา ปลอดจากยาเสพติด ชุมชนสามารถนำหลักธรรมทางศาสานาร่วมใช้ชีวิตทางสังคมได้
          5. วิสัยทัศน์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลท่าศาลา พัมนาส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงรักษา พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมการพัฒนาในการดูแลรักษาของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความนิยมที่เป็นไทย เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านต่างๆ บ้านเรือน ชุมชนสะอาด ถูกสุขอนามัย น่าอยู่อาศัย

  ภารกิจหลักในการพัฒนา
          1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นบานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
          2. พัฒนาชุมชนให้รู้จักพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน และแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์
          3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
          4. สนับสนุน ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สู่ธุรกิจชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์สามารถเชื่อมโยงตลาด และเกิดการจ้างแรงงานและรายได้
          5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับวิทยากรสมัยใหม่
          6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกส่วน

  วัตถุประสงค์

          สร้างสังคมและชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีสายใยความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรต่อกัน เคารพกฎหมาย การบริหารจัดการแบบบูรณษการ ส่งเสริมการค้าและการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร แบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้

  เป้าหมาย

          สังคมและชุมชนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน แระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระบบเศรษฐกิจมีความสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจ้างงานอย่างกว้างขวาง ชนบทและเมืองมีการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ชุมชนมีความเข้มแข็งและตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
269
เมื่อวานนี้
299
เดือนนี้
2,421
เดือนที่แล้ว
11,984
ปีนี้
53,847
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
411,563
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 269 299 2,421 11,984 53,847 110,183 411,563 3.238.118.27
-->