ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


X ปิด

-:-  ประกาศบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) สำหรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 
-:- บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 
-:- การขยายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายเวลาการชำระภาษี จาก เม.ย.64 เป็น มิ.ย.64 
-:- กฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 

-:- ขออนุเคราะห์ติดไฟกิ่งเนื่องจาก ถนนตอนกลางคืนมืดมองไม่ชัดเจนเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้ กองช่างเข้าสำรวจและดำเนินการเรียบร้อย 
-:- ถมหินคลุกชอยกุลวงค์ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ของประชาชนกองช่างดำเนินการเรียบร้อย 
-:- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าศาลา 
-:- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ซ่อมไฟกิ่ง.หมู่2 และถนนสายหลักและซอย14 กองช่างเข้าสำรวจและดำเนินการเรียบร้อย 
-:- ขอบพระคุณ ท่านสจ สมบูรณ์ บุญเรือง สอบจ เชียงใหม่เขต1 สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค  
-:- ร่วมส่ง นางประภา รักธรรม ในการโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง หน.ฝ่ายการโยธา และ ร่วมต้อนรับคณะจากทน.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางร่วมส่ง นายภพธร นิยมกูล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-:- เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียม กระสอบทรายเพื่อเฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขังและน้ำท่วมเฉียบพลัน 
-:-  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) 
-:- ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เรียกสมาชิกสภาประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2565  
ประชาสัมพันธ์งดให้บริการรถพยาบาลสำหรับให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินเพื่อทำการซ่อมบำรุงปรับปรุงสภาพของรถ
  คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
   คำขอรับ ขอต่อ ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
   ประกาศรับสมัครสมาชิกศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ สร้างสุข สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   ประกาศรับสมัครสมาชิกศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ สร้างสุข”
   ประชาสัมพันธ์ ท่านที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

   ถกแขนเสื้อ เตื้อที่3 ต้อนรับลูกหลาน ปิ๊กบ้านปีใหม่เมือง
    ขอบพระคุณวีทีวีที่นำเสนอข่าว เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดแสดงภาพจิตกรรมภาพจิตกรรมฝาผนังวัดบวกครก
    พิธีการลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
    -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างพนังคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    -:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
    -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) 
    -:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
    -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบา่ยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) 
    -:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.บริเวณร่องบวกครก ช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 
    -:- เปลี่ยนแปลงแผนการจัางเหมาก่อสร้างพนังคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
    -:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคสล.บริเวณท้ายซอย 16 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
    -:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท้ายซอย 10 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
    -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท้ายซอย 10 หมู่ที่ 2 
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ รายการหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 หัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องเจียร 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการสว่านแบตเตอรี่ จำนวน 1 ตัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องเชื่อม INverter ระบบไฟคงที่ จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย(ข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    ประกาศราคากลาง
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังคสล. บริเวณร่องบวกครก ข่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
    -:- ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมขยายไหล่ทางคสล.บริเวณท้ายซอย 16 หมู่ที่ 2 
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท้ายซอย 10 หมู่ที่ 2 
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 5 
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 


    ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
    ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
    หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

    วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ | โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา
    โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา X ผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
    โรงเรียนเกษียณวัย | ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน | ปฏิบัติการเฝ้าระวังนักเรียนเกษียณวัย ห่างไกลCocid-19

    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
    แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
    วัดดอนจั่น

    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =       

    สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
    วันนี้
    448
    เมื่อวานนี้
    525
    เดือนนี้
    1,351
    เดือนที่แล้ว
    8,567
    ปีนี้
    86,334
    ปีที่แล้ว
    79,583
    ทั้งหมด
    333,867
    ไอพี ของคุณ
    44.201.68.86
    สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
    1/4/2019 448 525 1,351 8,567 86,334 79,583 333,867 44.201.68.86
    -->