ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

-:- คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าศาลา รับวัสดุ อุปกรณ์ หีบ บัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- อบรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งกปน. และรปภ. ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
-:- ขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าศาลาทั้ง5 หมู่บ้าน 
-:- ดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาทั้ง5หมู่บ้านเช้าและบ่าย เป็นประจำทุกวัน เพื่อลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง Pm2.5 
-:- โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลา(การอบรมให้ความรู้ต่างๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าศาลา ออกฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPm2.5 
-:- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ตรวจเยี่ยมความพร้อม และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 
-:- ออกฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPm 2.5 
-:- กิจกรรมกาดข่วงวัดบวกครกหลวง 
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลท่าศาลา ประกาศเลื่อน กิจกรรมโครงการสมาธิชนะใจตนเองและการรับสมัครเรียนหลักสูตร ครูสมาธิ (หลักสูตร 1 วัน) หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประชาสัมพันธ์ งดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากบ่อขยะปิด ตั้งแต่ วันที่ 13-16 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดตามประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งรถบรรทุกขยะ งดให้บริการ จัดเก็บขยะมูลฝอยทุกเส้นทาง
วัดบวกครกหลวงขอเชิญร่วมทำบุญถวายตุงค่าคิง สามารถบูชาตุง 199 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 เมษายน 64
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564

  ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีความผิด
  การหาเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตอน ข้อห้ามความผิด ในการเลือกตั้งท้อง
  ตอน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
  การซื้อสิทธิขายเสียงมีความผิด
  ตอน ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 
  -:- ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 5 
  -:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 1 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  -:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศวิจารณ์ TOR งานติดตั้งและปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) 
  -:- ประกาศวิจารณ์ TOR งานจัดซื้้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะท้าย จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3(แก้ไขครั้งที่ 2) 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคางานติดตั้้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 
  -:- ประกาศร่างวิจารณ์และร่างเอกสารซื้อรถบรรทุก(่ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (แก้ไข TOR ครั้งที่ 1) 
  -:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้ำคสล.ท้ายซอย 2 หมู่ที่ 1 
  -:- ประกาศจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ(TOR) งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุรพล๒ - ซอยเข็มเพชร หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกซอยสุเหร่า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๒ หมู่ที่่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ประกาศราคากลาง
  -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนน พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ 
  -:- ประกาศราคากลางงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรั้อมอุปกรณ์ควบคุม 
  -:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณท้ายซอย 2 ม.1 
  -:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลัอ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน 
  -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกซอยสุเหร่า หมู่ที่ ๕ 
  -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุรพล ๒ - ซอยเข็มเพชร หมู่ที่ ๔ 
  -:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
  -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2564 
  -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 


  ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
  ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
  หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
  แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
  วัดดอนจั่น

  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =    

  สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
  วันนี้
  59
  เมื่อวานนี้
  121
  เดือนนี้
  2,154
  เดือนที่แล้ว
  5,769
  ปีนี้
  16,743
  ปีที่แล้ว
  66,790
  ทั้งหมด
  184,693
  ไอพี ของคุณ
  3.234.221.162
  สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
  1/4/2019 59 121 2,154 5,769 16,743 66,790 184,693 3.234.221.162
  -->