ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


X ปิด


โควิด

E-service
-:-  ประกาศบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) สำหรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 
-:- บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 
-:- การขยายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายเวลาการชำระภาษี จาก เม.ย.64 เป็น มิ.ย.64 
-:- กฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 

-:- ดำเนินการตามการร้อง ขอของประชาชนแจ้งผ่าน ทางโทรศัพท์กองช่าง เรื่องขอความอนุเคราะห์ แผ้วถางลำเหมือง หมู่.5 
-:-  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าพบ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 
-:- นางสาวอัญชลี เจริญพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
-:- ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนกระจกโค้งทางแยกศาลาเอนกประสงค์.ม4 บ้านดอนจั่นพัฒนา 
-:- ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งชุดโคมไฟกิ่งเพิ่ม หมู่4 บ้านดอนจั่นพัฒนา ซอย 2 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
-:- เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงาน ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 
-:- การพิจารณาคัดเลือกกำนันยอดเยี่ยมระดับจังหวัด 
-:- ซ่อมไฟกิ่งหมู่ 1 ซ.10 , ม.2 ซ.16 ,ม.4 ซ.1 เทพประทานพร 
-:- ตรวจสอบถนนทรุดเกิดบนช่องทางเท้า ซอย 16 ม.2เดิมมีการขุดท่อระบายน้ำมีการเทปูนทับแต่สภาพไม่แข็งแรงชำรุดมาตลอด จึงเกิดการทรุดตัว เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่อการสัญจร 
-:- ตัดหญ้าและ วัชพืชกีดขว้างในลำน้ำเหมือง ถนนซอยบุญรักษาหมู่ 5 เชื่อม ไปลำเหมืองหมู่4ซอยบุญรักษ์ 
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม"ธนาคารขยะแลกฝัน"
เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา ดำเนินการตามการร้อง ขอของ สท.เกศกัญญา อนุวงค์
เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา ดำเนินการตามการร้อง ขอของ ประภาพร ไชยชนะชมภู
  ประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชน ในการตอบแบบสอบถาม
   เทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
   แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดเก็บขยะมูลฝอยตามปกติ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

    ขอบพระคุณวีทีวีที่นำเสนอข่าว เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดแสดงภาพจิตกรรมภาพจิตกรรมฝาผนังวัดบวกครก
    พิธีการลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
    ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีความผิด
    การหาเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตอน ข้อห้ามความผิด ในการเลือกตั้งท้อง
    ตอน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 
    -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 
    -:- ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 5 
    -:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    -:- เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 
    -:- แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 
    -:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
    -:- เผยแพร่เอกสารจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หน้าบ้านนายสุรินทร์ สุริยะวงค์ - ซอย 17 หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 
    -:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    -:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    -:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    -:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนครีนกอตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืสำรวจ โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม TOTAL STATION จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 13 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๘ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพย์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    ประกาศราคากลาง
    -:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 
    -:- เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าบ้านนายสุรินทร์ สุริยะ - ซอย 17 หมู่ที่ 2 
    -:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญเทียม อินมา ซอยเทพประทานพร1 หมู่ที่ 4  
    -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒  
    -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕  
    -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ 
    -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านนภาวิลล์ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 
    -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนน พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ 
    -:- ประกาศราคากลางงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรั้อมอุปกรณ์ควบคุม 


    ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
    ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
    หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

    วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ | โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา
    โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา X ผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
    โรงเรียนเกษียณวัย | ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน | ปฏิบัติการเฝ้าระวังนักเรียนเกษียณวัย ห่างไกลCocid-19

    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
    แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
    วัดดอนจั่น

    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =    

    สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
    วันนี้
    249
    เมื่อวานนี้
    463
    เดือนนี้
    8,709
    เดือนที่แล้ว
    9,363
    ปีนี้
    8,709
    ปีที่แล้ว
    79,583
    ทั้งหมด
    256,242
    ไอพี ของคุณ
    54.173.214.227
    สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
    1/4/2019 249 463 8,709 9,363 8,709 79,583 256,242 54.173.214.227
    -->