ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
2,749
เดือนที่แล้ว
3,545
ปีนี้
2,749
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
103,909
ไอพี ของคุณ
18.210.24.208


20 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าศาลางดการเผา ในที่โล่งทุกชนิด ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

16 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดงานแถลงข่าวและการจัดงานกิจกรรม "สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว" 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2563 และการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการฟื้นฟู พัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว ระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าบง และเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา เชียงใหม่ (ดอนจั่น)

15 มกราคม 2563

08 มกราคม 2563

 วันนี้(28ธ.ค.62) นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลท่าศาลา ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในตำบลท่าศาลา โดยได้เปิดจุดบริการประชาชน บริเวณ หมู่ที่ 2  ตำบลท่าศาลา ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563  และได้เตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

28 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลท่าศาลา และเขตพื้นที่ข้างเคียง ประชาชนทั่วไป พากันมาเที่ยวและเยี่ยมชมธรรมชาติริมฝั่งน้ำคาว ธรรมชาติในเมืองที่งดงาม ภายในงานพบกับลานกิจกรรม ที่หลากหลายและน่าสนใจ การล่องเรือชมแหล่งน้ำและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองท่ามกลางธรรมชาติที่แท้จริง แล้วพบกัน ณ ริมฝั่งน้ำคาว บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ขอบคุณเจ้า

20 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายวีระพันธ์  ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยียมพี่น้องประชาชนตำบลท่าศาลาตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2563  ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอ เพื่อลดเงื่อนไขและภาระต่างๆให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐและรับทราบความต้องการของประชาชนในท้องที่ ซึ่งนายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรี ได้กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และได้นำบริการจากกองต่างๆจากเทศบาลไปให้บริการ เช่น บริการเก็บภาษี บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย ข้อร้องเรียนต่างๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น

20 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง แม่น้ำคาว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสา และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมลำน้ำแม่คาว บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

06 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมกับวัดดอนจั่น โรงเรียนดอนจั่นและตำรวจภูธรจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์วัดดอนจั่น ให้เกิดความสะอาดสวยงามเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป

04 ธันวาคม 2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่าศาลา
ครั้งที่1/2563

04 ธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อจัดเตรียมขับเคลื่อนงานตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านดอนจั่น ตำบลท่าศา จังหวัดเชียงใหม่

22 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลท่าศาลา นำโดย นางวฤษณี แก้วสุทธิ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่ติดบ้านติดเตียง โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index)

20 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมคณะ ล่องเรือสำรวจสถานที่บริเวณน้ำแม่คาว เพื่อวางแผนเตรียมการจัดงาน ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563

14 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลท่าศาลา โดย นายวุฒิชัย ไชยชนะชมภู รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านการเล่นเกมส์ และการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

14 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 29  (428 รายการ)