ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
576
เดือนที่แล้ว
3,423
ปีนี้
11,335
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
112,495
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์กระทรวง62 ฉบับที่ 26 พ.ย. 2562
224 ต.ค. 2562
3สรุบข้อบกพร่องตามแผนการตรวจภายใน ปี256215 ต.ค. 2562
4กฎบัตร ฉบับปรับปรุง 256211 ต.ค. 2562
5แผนการตรวจสอบภายใน ปี 25637 ต.ค. 2562
6รายงายผลการตรวจสอบด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี25622 ต.ค. 2562
7รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการฏีกาเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีสมุดเงินสดจ่าย2 ต.ค. 2562
8รายงานผลการตรวจสอบการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายวัสดุ1 ต.ค. 2562
9แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี 2562-2564 (ฉบับปรับรุงครั้ง 1)20 ก.ย. 2562
10รายงานผลการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์18 ก.ย. 2562
11รายงานผลการตรวจสอบค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม11 ก.ย. 2562
12แผนการตรวจสอบภายในระยะ ประจำปี 2562-25641 ก.ย. 2562
13รายงานผลการตรวจสอบขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 ส.ค. 2562
14แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับ635 ส.ค. 2562
15รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม24 ก.ค. 2562
16รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน10 ก.ค. 2562
17รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมฎีกาเบิกจ่าย สัญญาหรือบัญทึกข้อตกลงที่จัดซื้อ18 มิ.ย. 2562
18รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมค่าเล่าเรียนบุตร13 พ.ค. 2562
19รายงานผลการตรวสอบการเงินยืนหรือส่งใช้เงินยืม เดือนต.ค.2561 - ม.ค.256226 เม.ย. 2562
20รายงานผลการตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่บนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 256226 เม.ย. 2562

12  >> >|