ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
1,084
ปีนี้
1,857
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
78,576
ไอพี ของคุณ
3.80.38.5


        วันที่ 31 มกราคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมตุงล้านนา) ณ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าศาลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น         และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก หวงแหน ในความงดงามของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

01 กุมภาพันธ์ 2562

           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

31 มกราคม 2562

งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความสามัคคีให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้     มาวางแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

30 มกราคม 2562

          นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศาลา เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ณ  สวนอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ทัศนคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

25 มกราคม 2562

        วันที่ 17 มกราคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอันเนื่องมาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดดอนจั่น ม.4 ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นและอพยพหนีไฟ รวมถึงช่วยลดปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนวัดดอนจั่นและโรงเรียนท่าศาลาจำนวนกว่า  200 คน

18 มกราคม 2562

         กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมเรื่องการจัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์   ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสื่อการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธภาพและใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติงาน 

17 มกราคม 2562

         กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ  ในวันที่ 12 มกราคม 2562  ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนของชาติ และเพื่อฝึกความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย โดยภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพระบายสี การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ซุ้มส่งเสริมการเรียนรู้ และเกมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งต่างๆมากมาย ซึ่งมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 600 คน

14 มกราคม 2562

      กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ รวมใจ   ท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย

02 มกราคม 2562

        งานป้องกันสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศบาลปีใหม่  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – วันที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

01 มกราคม 2562

       วันที่ 16 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรรมโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ รักษาความสงบเรียบร้อย ลดความเสียหายจากภัยต่างๆในพื้นที่ และ เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เสมอ

17 ธันวาคม 2561

      กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรม การอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง “สะล้อ ซอ ซึง” ระหว่างวันที่ 14 -  28 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าศาลา เพื่อ สืบสาน รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นเมือง “สะล้อ ซอ ซึง” ให้คงอยู่ต่อคนรุ่นหลังสืบไป และยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย

15 ธันวาคม 2561

       วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรม “ท้องถิ่นอาสา ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ฝายมังกาละโป่ ริมฝั่งน้ำแม่คาว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา  เพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำแม่คาวให้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคตามวิถีชีวิตดั้งเดิม และเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำต่อไป

06 ธันวาคม 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวรายการต่อนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในพิธี และกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดริ้วขบวนแห่กระทงใหญ่จากชุมชน การประกวดหนูน้อยนพมาศ คุณยายนพมาศ การประกวดซุ้มประตูป่าจำลอง นิทรรศการซุ้มส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการแสดงจากกลุ่มต่างๆ การแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชนในตำบลท่าศาลา ซึ่งผู้ที่เข้าชมงาน เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ประทับใจในความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดาด้วยโคมไฟล้านนาหลากสีนับพันดวง

21 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 การตรวจตลาดสด ประเภทที่ 2 ตาม พรบ.สาธารณสุข ณ ตลาดสดบริเวณด้านหน้าบิ๊กซีดอนจั่น โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านศรีบัวเงิน และ กลุ่มอสม. มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับมาตรฐานตลาดสดประเภทที่ 2 และเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะด้วย

29 ตุลาคม 2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกิจกรรม “ปล่อยปลามหากุศล” ณ ลานริมปิง ขัวสรีเวียงพิงค์ โดย กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาศักยภาพ ให้กับองค์กรสตรี และ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีได้ทำกิจกรรมร่วมกันสานสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มองค์กรด้วย

26 ตุลาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (450 รายการ)