ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
984
เดือนที่แล้ว
2,130
ปีนี้
5,456
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
82,175
ไอพี ของคุณ
3.88.161.108


              กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี พ.ศ. 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าศาลาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับชมริ้วขบวนแห่ปี๋ใหม่ การแสดงจากชุมชน การประกวดร้องเพลงคำเมืองพร้อมหางเครื่องรุ่นแม่อุ้ย การแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง พร้อมร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา และขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนา

11 เมษายน 2562

     วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ ณ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา   อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมตำบลท่าศาลาและสร้างงานเพิ่มรายได้แก่ประชาชนด้วย พร้อมทั้งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนแร่ อ.เมือง จ. จำนวน 50 คน ซึ่งได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลาด้วย   

02 เมษายน 2562

         วันที่ 27 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการหลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง กิจกรรมการอบรมแนะแนวการจัดการขยะเปียก    ในโรงเรียนวัดดอนจั่น เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ          มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนา เห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน

28 มีนาคม 2562

          กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการ อบรมคลินิกกีฬาเยาวชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลท่าศาลา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลและกีฬาแบตมินตัน ตลอดจนเรียนรู้ศึกษากฎ กติกา จากประสบการณ์การแข่งขันในสนามจริงได้อย่างถูกต้อง

20 มีนาคม 2562

        กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ทำงานจากสถานการณ์จริง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนด้วย

20 มีนาคม 2562

             กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลา ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา โดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดดอกไม้แห้งตกแต่งสถานที่ และการจัดช่อแนววินเทจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการรวมกลุ่มอาชีพการจัดดอกไม้เพื่อชุมชน โดยจะนำรายได้เข้ากลุ่มอาชีพเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนตำบลท่าศาลาต่อไป   

13 มีนาคม 2562

           วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการสภาฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยด้วย

01 มีนาคม 2562

           กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ชุมชนเข็มแข็ง ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายซึ่งจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง การใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนชุมชน เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยการเล่นกีฬาที่เหมาะสมตามวัยซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 500 คน

25 กุมภาพันธ์ 2562

       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (kick off) เทศบาลตำบลท่าศาลา ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าวัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน ต.ท่าศาลา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา

 

22 กุมภาพันธ์ 2562

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการ “เรารักน้ำแม่คาว”ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ฝายมังกาละโป ริมน้ำแม่คาว หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของลำน้ำคาวที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยริมสองฟากฝั่งลำน้ำคาวมาอย่างยาวนาน ซึ่งในอนาคตบริเวณแห่งนี้จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตำบลท่าศาลาต่อไป

19 กุมภาพันธ์ 2562

       กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ ในระหว่างวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมฝายมังกะละโป หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมตำบลท่าศาลา พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในตำบลท่าศาลา ให้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนของอำเภอเมืองเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเชิงวิถีชุมชนของตำบลท่าศาลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวด้วย

17 กุมภาพันธ์ 2562

             วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา ทำการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการ ทีแกลลอรี่ และ  หจก.อเมซิ่ง ที ตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นําทางหนีไฟ และฝึกซ้อมการอพยพตามแผนฯ

14 กุมภาพันธ์ 2562

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา เปิดศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โคมไฟล้านนา ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ ณ บริเวณหน้าวัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนของตำบลท่าศาลา และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนด้วย

13 กุมภาพันธ์ 2562

        วันที่ 31 มกราคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมตุงล้านนา) ณ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าศาลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น         และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก หวงแหน ในความงดงามของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

01 กุมภาพันธ์ 2562

           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

31 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 31  (463 รายการ)