ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,484
เดือนที่แล้ว
2,086
ปีนี้
16,790
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
93,509
ไอพี ของคุณ
18.208.159.25


เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประชาชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลท่าศาลา ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะผู้บริหารได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วย

26 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประชาชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลท่าศาลา ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะผู้บริหารได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วย

26 กรกฎาคม 2562

ในวันที่ 15 กรฎาคม พ.ศ.2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้แก่ วัดบวกครกหลวง วัดศรีบัวเงิน วัดดอนจั่น วัดโพธิมงคล และสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทราย

ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ในครั้งนี้จำนวนมาก

15 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 งานป้องกันฯ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรม การอบรมเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปิดงานโดย นายศิริพัฒน์  กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยวิทยากรจาก กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และ   บ.นิยมพานิช จำกัด เพื่อเป็นการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนน

09 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันต่อต้านยาเสพติด) โดยมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นปรtธานในการเปิดงาน ณ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลต่อไป

27 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนเกษียณวัย)

ณ วัดบวกครกหลวง ม.1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมวัดมีชีวิต) ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมประดิษฐ์โคมล้านนา ฝึกทำกรวยดอกไม้จากใบตอง นวดแผนไทย ศิลปะการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ให้อยู่คู่กับตำบลท่าศาลาต่อไป (โดยกองการศึกษา)

24 มิถุนายน 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562

(กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าศาลา) ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายตากสิน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะชีวิต ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 50 คน (โดยกองการศึกษา)

22 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 เปิดงานโดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในตำบลท่าศาลาให้น่าอยู่.

17 มิถุนายน 2562

        กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา โดยมีนายศิริพัฒน์  กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม การประกวดภาพถ่าย การแสดงพื้นบ้านล้านนา เป็นต้น รวมทั้งการเข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบัวเงิน ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญสร้างเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วย

10 มิถุนายน 2562

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองการศึกษาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการตัดตุงไส้หมู ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธพัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าศาลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของตำบลท่าศาลา และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนตำบลท่าศาลา  ให้เกิดความรักในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในการนี้ได้มี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมทั้งผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

06 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าห้างพรอมเมนาดา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป

04 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและการแสดงของวงดนตรี “เดอะท่าศาลาแบรนด์”  ณ อาคารศาลาสหกิจ (ห้องดนตรี)  เทศบาลตำบลท่าศาลา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่น การแสดงของวงดนตรี “เดอะล้านนา ท่าศาลาแบรนด์” และเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการส่งเสริมการเล่นดนตรีและการแสดงล้านนา

04 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ2562 ณ วัดบวกครกหลวง เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เพื่ออนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของตำบลท่าศาลา

29 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนตำบลท่าศาลา ณ ห้องเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และโทษของยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนตำบลท่าศาลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

29 พฤษภาคม 2562

         วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๗ คน

01 พฤษภาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 33  (483 รายการ)