ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ฯ (กิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา (กิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย) รุ่นที่ 9 ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร จำนวน 65 คน 

24 มิถุนายน 2565

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และคณะศึกษาดูงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของ อบต.ปรือใหญ่ต่อไป

10 มิถุนายน 2565

โรงเรียนเกษียณวัยร่วมกับคณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่(กองการศึกษา) ร่วมกับคณะคณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ปลูกแคคตัสสร้างสุข แก่นักเรียนเกษียณวัย

27 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนเกษียณวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 29 เมษายน 2565 โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่(กองการศึกษา) ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม การนวดผ่อนคลายสบายเท้าด้วยน้ำสมุนไพร และกิจกรรมผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ แก่นักเรียนเกษียณวัย

29 เมษายน 2565

โรงเรียนเกษียณวัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสือ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

      ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าของโครงการโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสือ โดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

03 มีนาคม 2565

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.วังหว้า จ.ระยอง และอบต.เก่าขาม จ.อุบลราชธานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จังหวัดระยอง จำนวน 80 คน และองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม จ.อุบลราชธานี จำนวน 40 คน

เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน ของตนเองต่อไป

21 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนเกษียณวัย จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ การสานตะกร้าพลาสติก,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ การฝึกอาชีพเสริมระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ การสานตะกร้าพลาสติก ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา

11 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดโรงเรียนเกษียณวัย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการรับข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ และกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์การทำการ์ดอวยพรปีใหม่

23 ธันวาคม 2564

โรงเรียนเกษียณวัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริการวิชาการเรื่องการใช้ยาและสมุนไพรฯแก่นักเรียนเกษียณวัย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่(กองการศึกษา) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมต้นแบบด้านการใช้ยาและสมุนไพรอย่างเหมาะสมในชุมชน แก่นักเรียนเกษียณวัย โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี สอนวิธีตรวจ ATK ด้วยตนเอง และให้ความรู้ในการทำยาดมสมุนไพรและน้ำมันเหลือง แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

29 กันยายน 2564

โรงเรียนเกษียณวัย จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมศิลปะการวาดภาพเบื้องต้น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

   ในวันที่ 10 กันยายน 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) กิจกรรมในครั้งนี้คือการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมศิลปะการวาดภาพเบื้องต้น

10 กันยายน 2564

เปิดโรงเรียนอีกครั้ง New Normal วิถีใหม่...เกษียณวัย ปลอดภัยจาก Covid-19 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          ในวันที่ 3 กันยายน 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) กิจกรรมในครั้งนี้คือการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือแบบพกพาเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 

03 กันยายน 2564

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนเกษียณวัย รุ่นที่ 6,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) รุ่นที่ 6 ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรจำนวน 64 คน หลังจากนี้มีกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ลูกหลานและผู้ที่สนใจ เช่น การทำโคมตุงล้านนา การทำตุงใย การปั้นดิน การทำต้นผึ้งต้นเทียน การทำอาหารพื้นเมือง ฯลฯ พร้อมทั้งชมชุดการแสดงของท้องถิ่นล้านนาด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเด็ก เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนมากกว่า 350 คน

25 ธันวาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบลาตำบลปากน้ำชุมพร  จังหวัดชุมพร,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบลาตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 240 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ และนำไปเป็นแนวทางในการจักกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน

04 ธันวาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีรำราญ จังหวัดศรีสะเกษ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีรำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 80 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และคณะศึกษาดูงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

30 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 67 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และคณะศึกษาดูงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองต่อไป

25 พฤศจิกายน 2563

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (54 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
221
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
4,142
เดือนที่แล้ว
13,722
ปีนี้
131,105
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
488,821
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 221 454 4,142 13,722 131,105 110,183 488,821 18.206.12.157
-->