ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยประชุมวิสาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลเรียกสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
สมัยประชุมวิสาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 ณ หอประชุม 1 ชั้น3
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

19 กันยายน 2566

มอบทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนเก่งแต่ยากจน อำเภอเมืองใหม่ ให้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ สนธิคุณ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายสิทธิศักด์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่
ลงพื้นที่และเป็นประธษนในการมอบทุนการศึกษา
กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนเก่งแต่ยากจน
อำเภอเมืองใหม่ ให้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ สนธิคุณ
บ้านเลขที่ 104/11 ม.2 ต.ท่าศาลา จำนวน 1 ราย
โดยนายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร พร้อม นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการชุมชน
ให้การต้อนรับสืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอเมืองเชียงใหม่ มิติด้านการศึกษา
โดยได้จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
เงื่อนไข การให้ทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2566 ที่ผ่าน
ภาพ:งานสวัสดิการชุมชน
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

12 กันยายน 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลท่าศาลา ณ บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมธุรส วงษ์ต๊ะ พัฒนากรประจำตำบลท่าศาลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลท่าศาลา ณ บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะบริหารร่วมกับฝ่ายปกครอง นางสาววันวิสา ไชยประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลท่าศาลา

12 กันยายน 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศาลาในการจัดทำโครงการ สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ประจำปี2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข
ณ ศาลาอนกประสงค์ บ้านบวกครกหลวงพัฒนา
สืบเนื่องด้วยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบวกครกหลวงพัฒนา
ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตำบลท่าศาลาในการจัดทำโครงการ
สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ประจำปี2566
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่สนใจด้านสุขภาพจิต
ได้เรียนรู้แนวทางในการดูแลและจัดการความเสี่ยง
ความเครียดและเฝ้าระวังภาวะโรคซึมเศร้า
ที่จะเกิดกับตัวเองและคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

07 กันยายน 2566

เปิดกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดบวกครกหลวง ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดบวกครกหลวง
โดย นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4,840 ราย และเขตอำเภอเมือง
จำนวน 915 ราย ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง
เดือนสิงหาคม 2566 และในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา
พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 22 ราย
จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่
ที่อาศัยอยู่ในหอพัก และอาศัยอยู่ในพื้นที่
เทศบาลตำบลท่าศาลา ประกอบอาชีพรับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา ได้รับเชื้อโรคไข้เลือดออก
จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จากสถานการณ์ดังกล่าว
เทศบาลตำบลท่าศาลา
เพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบุคมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา
จึงได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่แบบละอองฝอย
ทั้ง 5 หมู่บ้าน วันที่ 6-8 ก.ย.66
2.ภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกคน
และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สำรวจและทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบ
ตามมาตรการ 5ป 2 อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ
จะสามารถทำให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายและห่างไกล
จากโรคไข้เลือดออกได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางดังนี้
ป ที่ 1 : ปิด ภาชนะน้ำขังให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
ป ที่ 2 : ปล่อย ปลากินลูกน้ำลงในภาชนะที่ใส่น้ำถาวร
ป ที่ 3 : เปลี่ยน น้ำในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้โล่งและสะอาด
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ เป็นประจำจนเป็นนิสัย
ข ที่ 1 : ขัด ภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำ เพราะอาจมีไข่ยุงที่ภาชนะ
ข ที่ 2 : ขยะ จัดการขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก สมาชิกสภาเทศบาล
ฝ่ายปกครอง และภาคีเครือข่ายในการร่วมกิจกรรมในวันนี้

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

06 กันยายน 2566

เปิดงานตลาดนัดชามิ่งไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดอบจ.,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.
นายกจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
และคณะผู้บริหารร่วมเปิดงานตลาดนัดชามิ่งไนท์มาร์เก็ต
ตลาดนัดอบจ.โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นำโดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเปิดตลาดการค้าให้กับพี่น้องประชาชนได้มีสถานที่
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการขายสินค้าเพื่อ
ส่งเสริมการค้าในระดับชุมชนในอนาคตต่อไป
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

06 กันยายน 2566

โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ อันเนื่องมาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้ นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
อันเนื่องมาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น หมู่ ๔ บ้านดอนจั่นพัฒนา
โดยมีนาย ณัฐพงษ์ วงค์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น
กล่าวต้อนรับ
จากนั้น นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น
และอพยพหนีไฟ
2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลาได้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
3 เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดเพลิงไหม้
ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติ
จากนายอานนท์ หล่ำสาย
นักป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
และคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านการป้องกันฯลฯจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โดยการฝึกอบรมในวันนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ได้แก่
คณะครู นักเรียน โรงเรียน
วัดดอนจั่น ระดับชั้นป.4-ม.3
เข้าร่วมโครงการจะเห็นได้ว่าอัคคีภัยในสถานศึกษา
เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่
และทุกเวลา ดังนั้นการวางแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน คณะครู และบุคลากร
ของโรงเรียนให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ
และมีความพร้อมหากจะต้องเผชิญกับ
เหตุอัคคีภัยซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและ
จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล :งานป้องกัน

30 สิงหาคม 2566

กิจกรรม ฝึกอบรมการจัดทำโคมล้านนาประยุกต์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้ นางพรรณี พรหมวิชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ฝึกอบรมการจัดทำโคมล้านนาประยุกต์
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566
ณ ห้องศูนย์สร้างสุข ชั้น 1
โดยมี นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพประชาชน
ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหาร
ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพโคมที่มีมานาน
และตำบลท่าศาลาเป็นต้นกำเนินโคมล้านนา
โดยได้รับเกียรติจาก พ่อครูจักรพันธ์ ชัยแปง
จากเฮือนสล่าสันทราย
บรรยายภาคทฤษฎี หัวข้อ
“ศิลปะโคมล้านนาประยุกต์
ในรูปแบบโคมบัวเพชร”
และสาธิตประกอบ
การทำโคมบัวเพชร ตามขั้นตอน
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมโครงการเป็น
กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพโคมและประชาชนทั่วไป
https://www.facebook.com/thasalacm

ภาพ:เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:ฝ่ายอำนวยการ

30 สิงหาคม 2566

เข้าศึกษาดูงาน ด้านการท่องเที่ยว ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ฝ่ายปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว
ประธานสภาวัฒนธรรม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเที่ยว
โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่
ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและลงพื้นที่
ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่
สำหรับการศึกษา ดูงานในครั้งนี้
เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตำบลท่าศาลา
การสร้างนวัตกรรมในการท่องเที่ยว
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของตำบลท่าศาลา
นอกจากนั้นยังลงพื้นที่ตำบลช้างม่อย
พื้นที่สร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม Chang Moi Creative District Tour
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
โดยพื้นที่ช้างม่อยได้ถูกพัฒนา
เป็นพื้นที่เมืองสร้างสรรค์
ที่มีอัตลักษณ์และสามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชนดังเดิมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของจังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากนโยบายของผู้บริหาร
ที่มีนโยบายพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของตำบลท่าศาลา ประกอบกับตำบลท่าศาลา
มีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนทางธรรมชาติ
และมีลำน้ำคาวที่ยังคงความสมบูรณ์
จึงจะมีการพัฒนาผลักดันให้ตำบลท่าศาลา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
https://www.facebook.com/thasalacm/
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

29 สิงหาคม 2566

ร่วมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ลายผ้าพระราชทานและลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันผ้าไทยแห่งชาติ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
ร่วมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย
ลายผ้าพระราชทานและลายผ้าอัตลักษณ์
ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในวันผ้าไทยแห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาสหกิจ
ภาพ/เรียบเรียง :งานประชาสัมพันธ์

28 สิงหาคม 2566

เรียกประชุมสมาชิกสภา เทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสมาชิกสภา เทศบาลตำบลท่าศาลา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา
ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

28 สิงหาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหาร,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

   วันที่ 25สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา

   โดยได้มีการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงาน แบบส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการต่างๆเพื่อพัฒนา ตำบลท่าศาลาในโอกาสต่อไป

ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูล:กองทุนสวัสดิการชุมชน

25 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลท่าศาลา ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา09.00น.
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู้พิการตำบลท่าศาลา ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการตำบลท่าศาลา
โดย นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ของโครงการ
ซึ่งได้รับงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา
ปัจจุบันโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2568
และปัจจุบันตำบลท่าศาลามีผู้สูงอายุจำนวน2,217 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าตำบลท่าศาลา
ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
และยังมีกลุ่มผู้พิการจำนวน 1 4 4 คน
ที่ต้องได้รับการส่งเสริมสุและดูแลสุขภาพ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องมีการดำเนินชีวิตประจำวัน
อย่างเหมาะสม
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก
นายเนต ใจฟอง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
จากโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง
การออกกำลังกายที่เหมาะสม
และการประดิษฐ์ ยางยืดด้วยหนังยาง
ซึ่งเป็นกลวิธีที่สำคัญในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

22 สิงหาคม 2566

เปิดกิจกรรมศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลป่าสัก และชุมชนตัวอย่างบ้านป่าตึงงาม ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมศึกษาดูงาน
เทศบาลตำบลป่าสัก
และชุมชนตัวอย่างบ้านป่าตึงงาม
ณ เทศบาลตำบลป่าสัก และชุมชนตัวอย่างบ้านป่าตึงงาม
ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ตามโครงการหลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา
คณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมอบรม
นายธวัชชัย กันทะวันนาผอ.กองสาธารณสุขฯ
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการคัดแยกขยะ
การบริหารจัดการขยะที่คัดแยกได้อย่างถูกต้อง
และรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
นำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ น่าอยู่ น่าอาศัย
และเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย
และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบต่อไป

เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ภาพ :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

22 สิงหาคม 2566

ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าศาลา เพื่อทำนาแบบ นาโยน หรือ การปลูกข้าวแบบโยนกล้า (parachute) ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล
ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าศาลา
เพื่อทำนาแบบ นาโยน หรือ การปลูกข้าวแบบโยนกล้า
(parachute) เป็นอีกหนึ่งวิธีใหม่ในการทำนาในยุคปัจจุบัน
ซึ่งข้อดีของการทำนาโยนคือ การประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ต้องสูญเสียไปกับน้ำ ระยะห่างของต้นข้าวที่มีมากกว่า
ก็ทำให้ข้าวสามารถแตกกอได้ดีกว่า
และการเติบโตของต้นกล้าข้าวที่โยนลงไป
ก็ไม่หยุดชะงักเหมือนนาดำที่ต้องปักต้นกล้า
อีกทั้งยังใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่า
เทศบาลตำบลท่าศาลา ภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
จะนำร่องให้ศูนย์การเรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าศาลา
เป็นศูนย์สาธิตทางการเกษตรที่ผสมผสาน
การดำเนินงานแบบเดิมควบคู่กับ
การทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)
และผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของตำบลท่าศาลาต่อไป
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

22 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 82  (1225 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
9,020
เดือนที่แล้ว
10,890
ปีนี้
98,138
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
455,854
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 29 296 9,020 10,890 98,138 110,183 455,854 3.237.31.191
-->