ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
215
เดือนนี้
3,190
เดือนที่แล้ว
3,551
ปีนี้
6,741
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
107,901
ไอพี ของคุณ
3.233.215.231

-:- ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาท่าศาลา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
-:- ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 
-:- ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง 
-:- การรับสมัครเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- กิจกรรม "สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว" ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าศาลา ปี 2563 วันที่ 2 
-:- พิธีเปิดกิจกรรม "สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว" ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าศาลา ปี 2563  
-:- ต้อบรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายแม่หญิงอีสาน 
-:- การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 
-:- กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 
-:- งานแถลงข่าว กิจกรรม "สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว" 2563 
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ชุมชนเข้มแข็ง
พนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำบลท่าศาลา 2563
กิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าศาลา (กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากใบตอง)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนาตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ ประจำปีงบประมาณ2563
กิจกรรมโครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(เทพประทานพร) หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อฯซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเปลี่ยนแผนงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาล หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2563 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซอยเทพประทานพร หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพ DSLR จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 1 โครงการ กองช่าง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสายเครือข่ายไอพี จำนวน 1 ระบบ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเมรุในร่มประจำฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2563 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 4 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2563 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 
-:- ราคากลางงานจ้างหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 16 - 19 หมู่ที่ 2 


ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น


สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ :สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. laas http://www.oic.go.th/ginfo/กระทรวงมหาดไทย สตง ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง ICTกรมสรรพากร ราชกิจจานุเบกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAสำนักงบประมาณ =